Contact

Steunt u ons met wat wij doen? Of draagt u financieel al bij? Download hier het Formulier bijdrage Mattheus en stuur het ingevulde formulier gefrankeerd naar ons postadres (zie onder):

Of scan uw document en mail het naar aanmelden@mattheuskerk.nl.

Als u liever zelf een bedrag wilt overmaken aan de Mattheuskerk dan kan dat ook. Onze gegevens zijn Stichting Kerkgemeenschap Mattheuskerk Zaanstreek. Bankrekeningnummer NL 40 RABO 0309 6757 15

Postadres
Badhuisstraat 2
1531 CA Wormer

Vierhuis en Leerhuis
Deze worden gehouden in de Maria Magdalena
Papenpad 13, Zaandam.

Pastoraal team:
Voor zaken die geen uitstel dulden:

Christel Bakker 06 20 95 86 83
Jos Emons 06 38 59 55 89

E-mail:
Wilt u met ons in contact komen? info@mattheuskerk.nl

Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Paul van der Veer
Secretaris: Christel Bakker
Penningmeester: Tiny Pinkse
Lid van bestuur: John van der Sluijs

Overige leden bestuur:
Ceciel Winnubst: werkgroepleider Dienen
Henriette Reimerink: CoKo-coördinator
Martin Meulenkamp: Externe betrekkingen
Eline van der Vlerk: Algemeen lid
Chris Boots: voorganger, afgevaardigde LeVie-groep 

Bestuursleden voeren hun werkzaamheden zonder beloning uit.

Vierhuisintenties:

 • Deze kunnen worden gezonden naar mail. Een bijdrage is niet verplicht. Mocht u toch een bijdrage willen overmaken, dan kunt u dat doen op bankrekeningnummer: NL 40 RABO 0309 6757 15 t.n.v. Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek o.v.v. vierhuisintenties.
 • Dopen in de Mattheus. Hiervoor is geen verplichte bijdrage. Desgewenst kunt u naar eigen inzicht een bedrag overmaken op bovengenoemd bankrekeningnummer.

Auto Servicedienst
Wilt u gebruik maken van de auto servicedienst om bij de Mattheus te komen? Neem dan contact op met Toos Winnubst op 0756170197.

ANBI/RSIN
Onze stichting beschikt over een ANBI-keurmerk. Ons RSIN kenmerk is 8563.04.906

Ons financieel verslag over het afgelopen jaar kunt u op onze financiële pagina lezen.

Rekeningnummer bank Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek
NL 40 RABO 0309 6757 15
KvK-nummer: 65888634

Rekeningnummer Mattheuskerk Caritasfonds
Dit fonds is opgericht om namens de Mattheusgemeenschap mensen die in nood verkeren direct te kunnen helpen. Gelden op het fonds zullen aangewend worden voor aanschaf van goederen, eten en kleding. U kunt uw bijdrage storten op NL 42 RABO 0315 1748 03 t.n.v. Kerkgemeenschap

Beleidsplan
De Mattheus kerkgemeenschap Zaanstreek is een zelfstandig functionerende gemeenschap, die zich laat inspireren door de levenswijze van Jezus Christus, waardoor zij kan werken aan een plek voor God in haar midden én aan een wereld waarin het om mensen gaat.

Zelfstandig Functionerend
Onafhankelijk, bevoegd, zelf verantwoordelijk en rekenschap afleggend aan de eigen gemeenschap, die ook het te voeren beleid bepaalt.

Gemeenschap
Een groep mensen met elkaar op weg: o.m. elkaar helpen, bemoedigen en concrete stappen zetten om bovenstaande visie te realiseren.

Inspireren door levenswijze van Jezus
Doen als Hij door middel van het Vierhuis en Leerhuis met (meditatieve) bijeenkomsten, activiteiten voor al dan niet voor specifieke doelgroepen.

Werken
Goed voorbeeld doet goed volgen met concrete idealen, overzienbare stappen, gezamenlijkheid en iedereen zoveel mogelijk de kans om op eigen wijze mee te doen. Vastenactie, vluchtelingen, minder bedeelden, mensen in nood enz.

Plek voor God
“Plek voor God” staat voor al het denkbare goede (heilzame) dat de mensheid kan overkomen, zowel materieel als immaterieel in een wereld.

Om Mensen
Waarin het om mensen gaat door te dienen; te helpen, luisteren en ondersteunen.

De Mattheus is een kerkgemeenschap waar iedereen gelijkwaardig is en voor iedereen die, op zoek is het geloof te beleven en uit te dragen. De Mattheuskerk is een vrijplaats waar breken en delen van brood en wijn centraal staan, waar in bijeenkomsten ruimte is voor zorgen voor de ander, bemoediging, troosten, delen en vieren.

Doel Stichting Kerkgemeenschap Mattheus Zaanstreek:
De Stichting kerkgemeenschap Mattheuskerk Zaanstreek heeft tot doel randvoorwaarden te creëren waarbinnen dit mogelijk gemaakt kan worden, zoals daar zijn het beschikbaar stellen van kerkruimte en zorgdragen dat voorgangers en vrijwilligers op geregelde momenten invulling en duiding kunnen geven aan het katholiek geloof ten aanzien van liturgie, diaconie, gemeenschapsopbouw en vorming en toerusting.

Samenvattend
Om voor de zelfstandige gemeenschap als katholieke kerk in de Zaanstreek het geloof en als volgeling van Jezus van Nazareth, het vieren en dienen mogelijk te maken door hiervoor ruimte en middelen beschikbaar te stellen.

 • Met behulp van een pastorale werkgroep en vrijwilligers invulling te geven aan liturgie, diaconie, gemeenschapsopbouw en vorming en toerusting
 • De exploitatie mogelijk te maken door het inzamelen van kerkcollecties, deelnamegelden, donaties inzamelingsacties, en/of subsidies
 • Zorg te dragen voor een kostendekkende organisatie, zonder winstoogmerk

Vermogen & inkomen
Het vermogen wordt opgebouwd door:

 • Kerkcollectes
 • Bijdragen van natuurlijke en rechtspersonen die zich hebben verplicht tot een periodieke bijdrage
 • Incidentele donaties, giften van natuurlijke en rechtspersonen
 • Schenkingen, legaten
 • Bijdragen door gebruikers cq deelnemer aan de stichting
 • Subsidies uit particuliere en overheidsfondsen

Blijf op de hoogte

Abonneer op onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief