Multifunctioneel gebruik va kerken

Naar aanleiding van het artikel in NRC van 6 februari.

nrc 5-2-19 De pastoor deelt de kerk nu met dertien clubs1

Op veel plaatsen in het aartsbisdom en ook daar buiten, oriënteren geloofsgemeenschappen zich op mogelijkheden om door het inrichten van hun kerk voor multifunctioneel gebruik -al dan niet in samenwerking met de plaatselijke PKN-gemeente- om deze voor de geloofs- en dorpsgemeenschap te behouden. Daar zijn inmiddels een aantal succesvolle voorbeelden van. Bij alle voorbeelden ging het tot dusverre om het terugkopen van aan de eredienst onttrokken kerkgebouwen omdat kardinaal Eijk het multifunctioneel inrichten van een gewijde kerk niet toestaat. Hij wil dat bij een kerksluiting de gelovigen zich aansluiten bij het door hem aangewezen eucharistisch centrum. Daarom verbiedt hij ook sacramentele vieringen in zo’n kerkgebouw.

Nu is er een hoopgevend bericht uit het bisdom Roermond. De nieuwe bisschop Mathieu Smeets heeft recent in een multifunctioneel ingerichte, nog steeds gewijde kerk, het vieringengedeelte opnieuw ingezegend. Daar mogen dus ook weer eucharistievieringen plaats vinden. Dit geheel in lijn met het beleid van Mgr. Wiertz die regelmatig te kennen heeft gegeven geen kerken in dorpen te willen sluiten.

“We hopen dat dit voorbeeld een stimulans kan zijn voor andere geloofsgemeenschappen om met nog meer vasthoudendheid een dergelijke oplossing na te streven. We verwachten dat meer bisschoppen dit voorbeeld gaan volgen.”, aldus Ad de Groot (Bezield Verband

Bron: Ad de Groot (Bezield Verband)